AmCham Slovakia

Great overview of AI University courses in Slovakia

Slovak universities offer 91 courses in AI field for the students.

July 01, 2020

AmCham representatives met with met with Vladimír Ledecký, soon-to-be State Secretary of the Ministry of Regional Development

On 22nd June, AmCham’s President Gabriel Galgóci, Executive Director Ronald Blaško, Policy officer Marek Hrubčo, and Member of the Board, Peter Fischer, met with Vladimír Ledecký, soon-to-be State Secretary of the Ministry of Regional Development. 

June 23, 2020

Bird & Bird law firm strengthens its team in Bratislava

As of July 2020, the Slovak Bird & Bird team has been strengthened by an experienced senior lawyer Ivan Kisely who is joining on the position of Counsel.

July 02, 2020

Dentons helps GCs to plan for the next 12 months and beyond with a New Dynamic toolkit

Dentons has launched a New Dynamic toolkit, leveraging the insights of its ex-General Counsel contingent (from Nextlaw In-House Solutions) as well as the insights of legal operational specialists, talent and innovation to create a toolkit to help GCs and In-house legal teams address and reflect on a broader range of topics that will help to inform their strategic planning and help them to navigate the unknown in this New Dynamic.

June 30, 2020

Informácie o spracovaní osobných údajov

Americká obchodná komora v Slovenskej republike so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO: 30 815 690, v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v ktorom spracúva osobné údaje.

Americká obchodná komora v Slovenskej republike („AmCham“) spracúva osobné údaje zamestnancov svojich členov, v súlade s ustanovením § 78 (3) zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to výlučne v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko. AmCham spracúva osobné údaje takým spôsobom, aby nebola narušená vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov zo strany AmCham je plnenie si povinností AmCham vo vzťahu k jej členom.

Aké osobné údaje a v akom rozsahu spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu vymedzenom v „Súhlase so spracovaním osobných údajov“ ako aj vo formulári „Žiadosť o členstvo“.

Aký je účel spracovania osobných údajov?
Hlavným účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie obchodnej spolupráce s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike, zdokumentovanie činnosti, ochrana a domáhanie sa práv Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike voči klientom a vykonávanie reklamných a marketingových aktivít.

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane i manuálne s dĺžkou platnosti udelenou vo formulároch. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie i ďalších zásad, vyplývajúcich zo Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako sú zásady integrity a dôvernosti, zodpovednosti, správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania. 

Komu sprístupňujeme osobné údaje?
Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom spoločnosti ako aj správcovi osobných údajov, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, ďalej prípadným spracovateľom údajov, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o „Spracovaní osobných údajov“. V prípade organizovania konferencií, workshopov, seminárov, podujatí a ďalších obchodných aktivít, môžu byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných spoločností, s ktorými pravidelne, alebo jednorazovo spolupracujeme.

Aké sú Vaše práva?
Každá osoba, ktorej sa spracúvajú osobné údaje, má podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a neskorších predpisov právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a právo namietať. 

Na koho sa môžete obrátiť v prípade ďalších otázok?
V prípade ďalších otázok Vám poskytneme informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej a zrozumiteľnej forme. Informácie Vám poskytneme spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná Vaša žiadosť, v elektronickej alebo listinnej.

Americká obchodná komora v SR, Crowne Plaza, Hodžovo námestie 12, Bratislava, 81102
02 /54640534, office@amcham.sk, www.amcham.sk