AmCham Slovakia

Fundraising: AmCham Thanksgiving Charity Drive

While organizing our annual AmCham Thanksgiving Gala Charity Dinner 2019 we would like to take this opportunity to host our Annual Thanksgiving Charity Drive (boltom) with the goal of sharing with those who need it the most in our community.

November 12, 2019

Nominate your charity for AmCham Thanksgiving Charity Drive!

While organizing our annual AmCham Thanksgiving Gala Charity Dinner, we will also be conducting the annual Thanksgiving Charity Drive with the goal of sharing with those who need it the most in our communities.

October 23, 2019

Get ready for VAT Act amendment with Mazars Tax Alert

The amendment to the Slovak Value Added Tax Act No. 222/2004 Coll. (hereinafter "VAT Act") was approved on 15 October 2019. The Amendment comes into force as of 1 January 2020. 

November 14, 2019

Evolveum and Nomura Research Institute enter strategic partnership agreement

Evolveum s.r.o. with CEO Igor Farinic, with a head office in Slovakia, Central Europe, has developed an open source software midPoint. People of Evolveum realize the importance of security and governance in administrating users identities. 

November 11, 2019

Informácie o spracovaní osobných údajov

Americká obchodná komora v Slovenskej republike so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO: 30 815 690, v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v ktorom spracúva osobné údaje.

Americká obchodná komora v Slovenskej republike („AmCham“) spracúva osobné údaje zamestnancov svojich členov, v súlade s ustanovením § 78 (3) zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to výlučne v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko. AmCham spracúva osobné údaje takým spôsobom, aby nebola narušená vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov zo strany AmCham je plnenie si povinností AmCham vo vzťahu k jej členom.

Aké osobné údaje a v akom rozsahu spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu vymedzenom v „Súhlase so spracovaním osobných údajov“ ako aj vo formulári „Žiadosť o členstvo“.

Aký je účel spracovania osobných údajov?
Hlavným účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie obchodnej spolupráce s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike, zdokumentovanie činnosti, ochrana a domáhanie sa práv Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike voči klientom a vykonávanie reklamných a marketingových aktivít.

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane i manuálne s dĺžkou platnosti udelenou vo formulároch. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie i ďalších zásad, vyplývajúcich zo Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako sú zásady integrity a dôvernosti, zodpovednosti, správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania. 

Komu sprístupňujeme osobné údaje?
Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom spoločnosti ako aj správcovi osobných údajov, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, ďalej prípadným spracovateľom údajov, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o „Spracovaní osobných údajov“. V prípade organizovania konferencií, workshopov, seminárov, podujatí a ďalších obchodných aktivít, môžu byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných spoločností, s ktorými pravidelne, alebo jednorazovo spolupracujeme.

Aké sú Vaše práva?
Každá osoba, ktorej sa spracúvajú osobné údaje, má podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a neskorších predpisov právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a právo namietať. 

Na koho sa môžete obrátiť v prípade ďalších otázok?
V prípade ďalších otázok Vám poskytneme informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej a zrozumiteľnej forme. Informácie Vám poskytneme spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná Vaša žiadosť, v elektronickej alebo listinnej.

Americká obchodná komora v SR, Crowne Plaza, Hodžovo námestie 12, Bratislava, 81102
02 /54640534, office@amcham.sk, www.amcham.sk