AmCham Slovakia

JOIN US

Informácie o spracovaní osobných údajov

Americká obchodná komora v Slovenskej republike so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO: 30 815 690, v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v ktorom spracúva osobné údaje.

Americká obchodná komora v Slovenskej republike („AmCham“) spracúva osobné údaje zamestnancov svojich členov, v súlade s ustanovením § 78 (3) zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to výlučne v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko. AmCham spracúva osobné údaje takým spôsobom, aby nebola narušená vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov zo strany AmCham je plnenie si povinností AmCham vo vzťahu k jej členom.

Aké osobné údaje a v akom rozsahu spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu vymedzenom v „Súhlase so spracovaním osobných údajov“ ako aj vo formulári „Žiadosť o členstvo“.

Aký je účel spracovania osobných údajov?
Hlavným účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie obchodnej spolupráce s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike, zdokumentovanie činnosti, ochrana a domáhanie sa práv Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike voči klientom a vykonávanie reklamných a marketingových aktivít.

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane i manuálne s dĺžkou platnosti udelenou vo formulároch. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie i ďalších zásad, vyplývajúcich zo Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako sú zásady integrity a dôvernosti, zodpovednosti, správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania.

Komu sprístupňujeme osobné údaje?
Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom spoločnosti ako aj správcovi osobných údajov, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, ďalej prípadným spracovateľom údajov, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o „Spracovaní osobných údajov“. V prípade organizovania konferencií, workshopov, seminárov, podujatí a ďalších obchodných aktivít, môžu byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných spoločností, s ktorými pravidelne, alebo jednorazovo spolupracujeme.

Aké sú Vaše práva?
Každá osoba, ktorej sa spracúvajú osobné údaje, má podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a neskorších predpisov právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a právo namietať.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade ďalších otázok?
V prípade ďalších otázok Vám poskytneme informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej a zrozumiteľnej forme. Informácie Vám poskytneme spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná Vaša žiadosť, v elektronickej alebo listinnej.

Americká obchodná komora v SR, Crowne Plaza, Hodžovo námestie 12, Bratislava, 81102
02 /54640534, office@amcham.sk , www.amcham.sk