AmCham Slovakia

JOIN US
Complex View on Generative AI

Whistleblowing - practical experiences

Wednesday, Mar 29, 2023 From 09:00 to 11:00

Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava

Business Breakfast

SPONSORED BY:
The aim of this event is to present the issue of reporting anti-social activity by employers using practical examples as well as through activities carried out by the Whistleblower Protection Office as an independent institution with nationwide scope.

The panel discussion will include:
 • Zuzana Dlugošová, President, Whistleblower Protection Office
 • Stanislav Ďurica, Partner, Dentons
 • Lucia Rosiarová, Head Compliance FCS & Reinsurance, Swiss Re
 • Natália Pindrochová, Director of the Department of Prevention and Communication,Whistleblower Protection Office (Moderator)

Main focus will be on the following topics:
 • main issues related to reports and internal reporting channels
 • effective whistleblower protection
 • roles of the Whistleblower Protection Office
 • practical implications and impact on employers
 • practical aspects of protection and procedures 

The event is intended for all employers and primarily aimed at the HR, Legal & Compliance departments.

The event will be held in Slovak language.

------------------

Cieľom tohto podujatia je predstavenie problematiky oznamovania protispoločenskej činnosti zamestnávateľom pomocou praktických príkladov ako aj prostredníctvom činností, ktoré vykonáva Úrad na ochranu oznamovateľov ako nezávislá  inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou. 

Súčasťou panelovej diskusie budú:
 • Zuzana Dlugošová, Predsedníčka, Úrad na ochranu oznamovateľov
 • Stanislav Ďurica, Partner, Dentons
 • Lucia Rosiarová, Head Compliance FCS & Reinsurance, Swiss Re
 • Moderátorka: Natália Pindrochová, Riaditeľka odboru prevencie a komunikácie, Úrad na ochranu oznamovateľov

Zameriame sa hlavne na nasledovné témy:
 • hlavné otázky prístupu k oznámeniam a interným postupom
 • efektívna ochrana oznamovateľov
 • úlohy Úradu na ochranu oznamovateľov
 • praktické dopady na zamestnávateľov
 • praktické aspekty ochrany oznamovateľov a postavenie

Podujatie je určené pre všetkých zamestnávateľov a primárne zamerané na oddelenia HR, Legal & Compliance.

Podujatie prebehne v slovenskom jazyku.
xM65pu4E

Registration

Registration is available only for logged users.

Sign In

Don't have an account yet?
Sign up your account on AmCham

Upcoming Events

Business Breakfast
organized by Junior Achievement (JA)
Business Breakfast
Business Breakfast
organized by Akčné ženy
HR Learning Circle
joint effort of AgriPortal Company, based in Romania and UkrAgroConsult Company, Ukraine
Business Breakfast in Košice
 • AmCham
 • Member
 • Policy
 • Connection